5e sÃE
TO read Tirumala Tirupati Devastanams News and stories in Telugu & English. To watch tirumala photos visit www.ttdnews.com


eT<ŠsY<¸î¯kÍ bÍçÔá™|ÕHû eTÅ£”Øe
ÜsÁT|ŸÜ, qe+‹sY 26

ºçÔá|Ÿ]çXøeT qT+º <ŠÖsÁ+>± eÚq•|Ÿð&ƒT kÍsTTu²u² uó„¿ìïýË ©qyîT®bþjûT<‘“•. n+È* |¾¿£ÌsYà u²«qsY™|Õ w¾]&kÍsTT, |Ÿ]ïkÍsTT nHû ºçÔá+ýË kÍsTT¿ì Ôá*¢>± q{ì+#qT. €ºçԐ“• #áÖd¾q ysÁ+Ԑ kÍsTT Ôá*¢“ #áÖ&ƒ¿£bþsTTH MTýË #áÖdŸTÅ£”H•eT+³Ö #î‹TÔáT+fñ HÂ¿+Ôà €q+<Š+ yûd~.
eT<ŠsY<¸î¯kÍ yûwŸ+ýË ¿£“|¾+#\“ mHÕ @Þø—¢>± €ý˺dŸTïH•qT. kÍÇ$T €odŸTà\Ôà €¿Ã]¿£ ÿ¿£Ø{ì r]Ôû #\T... n+³TH•sÁT. ç|ŸeTTK
dÓ“jáTsY d¾ú q{ì n+È©<û$!
lseT#á+ç<ŠT&“ mHŽ{ì€sYýË @$<óŠ+>± #áÖdŸTÅ£”+{²yîÖ dÓԐ<û$“ Å£L&† n+È©<û$ sÁÖ|Ÿ+ýË #áÖdŸTÅ£”“ eTT]d¾bþjûTyÞøß+. båsD쿱\ýË ÿ¿£ ç<îÕ|Ÿ~ bÍçÔá Ôá|ŸÎ Ôá¿ìØq n“• ç|Ÿ<ó‘qbÍçÔáýË¢ €yîT |ŸsÁ¿±jáT ç|ŸyûXø+ #ûd¾+~. nXâwŸ ç|¿£Œ¿±_óeÖH“• bõ+~q n+È© <û$ ºçÔá|Ÿ]çXøeTÅ£” |Ÿ]#ájáTyîT® 60 @Þø—¢ nsTT«+~. Ôî\T>·T, Ôá$TÞø+, V¾²+B uó²wŸýË¢ <‘<‘|ŸÚ ‚|ŸÎ{ì¿ì 500\Å£” ™|Õ>± ºçԐ\ýË q{ì+ºq eTVŸäq{ì kÍ$çÔáeTˆ Hû&ƒT ºçÔá wŸw¾¼|ŸP]ï |Ÿ+&ƒT>·qT ÈsÁT|ŸÚÅ£”+{¤+~. n+È© <û$ kÍœsTT¿ì ÔáÐq bÍçÔá\T ýñ¿£ #ý² ¿±\+ esÁÅ£” ºçÔá|Ÿ]çXøeT <ŠÖsÁ+>± eÚ+~. eÖqeÔáÇ+ eTÖ¯ïuó„$+ºq uó²sÁÔásÁÔá• eT<ŠsY<¸î¯kÍ bÍçÔáýË ¿£“|¾+#\Hû~ Ôáq ºsÁ¿±\ y+#óá n“ n+È©<û$ #î‹TÔÃ+~.
Ôî\T>·T uó²cÍ ç‹™VAˆÔáày\ýË uó²>·+>± kþeTysÁ+ kÍjáT+çÔá+ n+È©<û$¿ì €rˆjáT |ŸÚsÁkÍØsÁ+ \_ó+º+~. ‡ dŸ+<ŠsÁÒÛ+>± €yîT $ýñ¿£sÁT\Ôà ¿±d|ŸÚ eÖ{²¢&†sÁT.
$es\T €yîT eÖ³ýË¢Hû...
¿±¿ìH&ƒýË |ŸÚ{ì¼™|]Ðq HûqT 8e @³Hû dŸÔá«VŸ²]XøÌ+ç<Š bÍçÔáýË ýËV¾²ÔdŸT&ƒT>± q{ì+#qT. € ÔásÇÔá sÁ+>·dŸœ\+™|Õ çdÓ¼{Ù d¾+>·sYà, ýË_ó, H\T>Ã|¾\¢ e+{ì H³¿±\ýË q{ì+#qT. ç|ŸU²«Ôá <ŠsÁôÅ£”&ƒT |ŸÚ\¢jáT« çdÓ¼{Ù d¾+>·sYàýË“ H bÍçÔáqT #áÖd¾ 1946ýË >=\¢uó²eT ºçÔá+ <‘Çs yî+&ÔîsÁÅ£” |Ÿ]#ájáT+ #ûXæsÁT. mHŽ{ì€sY dŸsÁdŸq |ŸýÉ¢³ÖsÁT |¾\¢ ºçÔá+ <‘Çs ç|Ÿ<ó‘q ¿£<¸‘HsTT¿£ bÍçÔáýË ¿£“|¾+#qT. n¿£Ø&ƒ qT+º yîq¿ìØ Ü]Ð #áÖ&ƒýñ<ŠT.

n|ŸÎ{ì <ŠsÁôÅ£”\T Ôá+ç&\Ôà dŸeÖq+

€sÃEýË¢ ºçÔá <ŠsÁôÅ£”\T eTeTˆ*• Å£LÔáTÞøß eýñ #áÖdŸTÅ£”HûysÁT. m+ÔÃ>šsÁe uó²e+Ôà ™d{ÙàýË Å£LsÁTÌ“ dŸeTqÇjáT+Ôà #á]Ì+#áTÅ£”HûyÞøß+. <ŠsÁô¿£ sÁ#ásTTÔá\T €jáÖ bÍçÔá\qT m+Ôà bÍçÔúÔá+>± eT*#ûysÁT. ÿ¿£ u²³ýË #îbÍÎ\+fñ n$ ‹+>±sÁT sÃE\T. n+È© |¾¿£ÌsYà u²«qsY™|Õ <‘<‘|ŸÚ 15 ºçԐ\T Å£L&† “]ˆ+#qT. dŸTesÁ’ dŸT+<Š], nHsÁØ*, dŸrdŸÅ£”Øu²sTT, dŸrnqdŸÖjáT, #á+&žç|¾jáT, uó„¿£ïÔáT¿±s+, |ŸsÁ<û¥ e+{ì ºçԐ\T “sˆÔá>± dŸ+Ôá|¾ï“#ÌsTT.

‚|Ÿð&ƒT VÓ²sÃsTTÈ+ ¿=qkÍ>·TÔÃ+~
‚|ŸÎ{ì d¾“eÖ\ýË VÓ²sÃsTTÈ+ eÚ+fñHû VÓ²sÃ\ ¿±ýÙwÓ³T¢ ‚dŸTïH•sÁT. ¿£<¸‘HsTT¿£ |sÁTÔà d¾“e֝|sÁT¢ ™|{ì¼H }sÁT¿Ãe&ƒ+ ýñ<ŠT. eÖsÃEýË¢ nsTTÔû VÓ²sÃsTTHŽÅ£” m+Ôà çbÍeTTK«Ôá ‚#ûÌysÁT. eÖ VÓ²sÃ\T mHŽ{ì€sY, mHŽ{ì€sY\Å£” kÍ{ì eTÂseÇsÁÖ ssÁT. q³qýËHû ¿±¿£ e«¿ìïÔáÇ+ýËqÖ ysÁT >=|ŸÎy¹s. € ÔásÇÔá VÓ²sÃýñ ýñsÁ“ HÅ£” n“|¾dŸTï+³T+~. €&ƒyÞøßÅ£” |Ÿ$çÔáuó²e+ eÚ+&†*. yûwŸuó²wŸ\T Å£”~]ÔûHû €]¼dŸT¼Å£” eT+º|sÁT edŸTï+~. ‚|Ÿð&ƒT d¾“eÖ\ýË VÓ²sÃsTTqT¢ yûd ç&ƒdt\T #áÖdŸTï+fñ #ý² ‚‹Ò+~>± eÚ+~.