3e sÃE
TO read Tirumala Tirupati Devastanams News and stories in Telugu & English. To watch tirumala photos visit www.ttdnews.com


nÔáT«ÔáïeTyîT®q<û eÖqe Èqˆ

`|Ÿ<ŠˆHuó„+
ÜsÁT|ŸÜ, qe+‹sY 24
(¿£*jáTT>· HsÁ<Š ‹Ö«sÃ)

Èqˆ\“•+{ìýË¿¡ nÔáT«ÔáïeTyîT®q~ eÖqe Èqˆ n“ ç|ŸeTTK VŸädŸ« q³T&ƒT |Ÿ<ŠˆHuó„+ nH•sÁT. Ôî\T>·T 独ˆÔáày\ýË €rˆjáT nÜ~¸ |ŸÚsÁcÍØs“• n+<ŠTÅ£”q• |Ÿ<ŠˆHuó„+ eÖ{²¢&ƒTÔáÖ ÔáqqT ‚+Ôá{ì y&>± r]Ì ~~Ýq~ çoyû+¿£fñXøÇsÁT&ûqH•sÁT. eTÖ&ƒT dŸ+eÔáàs\ H&û yû+¿£fñXøÇsÁ kÍÇ$T“ dŸˆ]dŸÖï ¿=+&ƒ m¿±Øq“ >·Ô“• >·TsÁTï #ûdŸTÅ£”H•sÁT. €jáTq dŸ“•~óýË ‡ |ŸÚsÁkÍØsÁ+ n+<ŠT¿Ãe&ƒ+ dŸ+ÔÃwŸ+>± eÚ+<ŠH•sÁT.
Ôî\T>·T d¾ú ç|ŸyûXø+, n¿£Ø&ƒ ÔáqÅ£” dŸVŸäjáT|Ÿ&q H¹>XøÇsÁseÚ, ¿£H•+uó² e+{ì y]“ >·T]+º >·TsÁTï #ûdŸTÅ£”H•sÁT.

bͳbÍ&q |Ÿ<ŠˆHuó„+
ԐqT €+ÈHûjáTkÍÇ$T uó„Å£”ï&ƒq“, nsTTÔû ԐqT ly]™|Õq z bͳ bÍ&$“|¾kÍïq“ #î|¾Î |Ÿ<ŠˆHuó„+ bͳ bÍ& $“+|¾+#sÁT... € bͳ...
@&ƒT ¿=+&ƒ\ y&ƒT eÖ ‚+{ì B|Ÿ+
€ yû\TÎ\¹¿ yû\T|ŸÚ n*yû\T H<óŠT&ƒT
¿£|¾\ rsÁœ+, bÍ|Ÿ$HXøq+, CbÍ* rsÁœ+ uó„Å£”ï\ dŸ+<ÃVŸ²+
ç‹VŸ²ˆ+&ƒ “\jáT+ n*|¾] ¹¿ŒçÔá+
eÅ£”Þ² <û$ ÔáqjáTT&ƒT uó„Ö<û$ ço<û$ ç|¾jáTT&ƒT, $uó„T&ƒT
@&ƒT ¿=+&ƒ\ y&ƒT eÖ ‚+{ì B|Ÿ+ n+³Ö €\|¾+ºq ^Ôá+ ç|¿£ŒÅ£”\qT eT+çÔá eTT>·TÆ\qT #ûd¾+~.
bͳ ºesÁ |Ÿ<ŠˆHuó„+ #ûd¾q >Ã$+<ŠHeT dŸˆsÁDÔà dŸuó„ýË“ ç|¿£ŒÅ£”\T Å£L&† >=+ÔáT¿£*bÍsÁT. B+Ôà dŸuó„ >Ã$+<Š HeTdŸˆsÁD\Ôà eÖsÁTçyîÖÐ+~.

Å£”³T+‹eT+Ԑ ¿£\d¾ #á֝d d¾“eÖ\T sy*
` |Ÿ<ŠˆHuó„+Ôà ‚+³sÁÖÇ« $XâcÍ\T

Ô=* €qÞø¢ýË sÁ+>·dŸœ\ q³T&>± nHû¿£ bÍçÔá\T bþw¾+º yîT|¾Î+ºq , d¾úsÁ+>·+ýË 65 @Þø¢ dŸTBsÁZ nqT‹+<óŠ+ ¿£\Ðq ç|ŸeTTK q³T&ƒT |Ÿ<ŠˆHuó„+. 1942ýË >·Ö&ƒ|Ÿ*¢ seTç‹VŸ²ˆ+ <ŠsÁô¿£ÔáÇ+ýË sÁÖbõ+~+º eÖjáT ýË¿£+ ºçÔá+ <‘Çs yî+&ÔîsÁÅ£” |Ÿ]#ájáTyîT®q |Ÿ<ŠˆHuó„+ ndŸ\T |sÁT ‹dŸesE yî+¿£³ |Ÿ<ŠˆHuó„seÚ. ¿±«Âs¿£¼sY €]¼dt¼>± VŸ²dŸ«q³T&>± , VÓ²sÃ>± , “sˆÔá>± , <ŠsÁôÅ£”&>± ‹VŸQeTTK ç|ŸÈã ¿£q|Ÿ]ºq |Ÿ<ŠˆHuó„+ ‚|ŸÎ{ì esÁÅ£L H\T>·T e+<Š\Å£” ™|Õ>± ºçԐ\ýË q{ì+#sÁT. eTs«<Š seTq• ºçÔá+ <‘Çs >±q>·+<óŠsÁTÇ&ƒT mdÓÎ u²\dŸTç‹eTD«+qT d¾ú sÁ+>±“¿ì |Ÿ]#ájáT+ #ûd¾q |˜ŸTqÔá |Ÿ<ŠˆHuó²“<û.
Hû{ì d¾“eÖýË¢ €VŸä¢<Š¿£sÁyîT®q yÔesÁD+ eÚ+&ƒ³+ ýñ<Š“ , VŸädŸ« bÍçÔá\Å£” |ŸPsÁÇ yîÕuó„e+ rdŸTÅ£”se&†“¿ì sÁ#ásTTÔá\T, “sˆÔá\T ¿£w¾ #ûjáÖ\“ n+³TH•sÁT |Ÿ<ŠˆHuó„+. ÜsÁT|ŸÜýË ÈsÁT>·TÔáTq• Ôî\T>·T uó²cÍ ç‹¬ˆÔáày\ dŸ+<ŠsÁÒ+>± €rˆjáT |ŸÚsÁkÍØsÁ+ n+<ŠT¿Ãe&†“¿ì eºÌq |Ÿ<ŠˆHuó„+Ôà eTT#áÌ{ì+ºq|ŸÚ&ƒT €jáTq yî*‹TºÌq n_óçbÍjáÖ\T...

`Ôî\T>·T d¾“eÖýË edŸTïq• eÖsÁTÎdŸ\T €yîÖ~+#á<ŠÐq ¯ÜýË eÚH•jáÖ?
`H{ì d¾“eÖ\ýË ¿£<¸Š ‹\+>± eÚ+&û~. n~ båsDì¿£yîT®H , kÍ+|˜ÓT¿£yîT®H dŸ“•yûXæ\T €VŸä¢<Š¿£sÁ+>± eÚ+&û$. ç|¿£ŒÅ£”\T ÿ¿£ d¾“eÖqT |Ÿ~ kÍsÁT¢ #á֝dysÁT. ‚yÞø ÿ¿£kÍ] #á֝dïHû ¿£wŸ¼+>± ÔájáÖÂsÕ+~. Å£”³T+‹eT+Ԑ ¿£\d¾ #á֝d d¾“eÖ\T ÔáÐZbþÔáTH•sTT.
Ôî\T>·T d¾“eÖ kÍ+¹¿Ü¿£+>± n_óe‹TT~Ý #î+<Š&ƒ+™|Õ..
kÍ+¹¿Ü¿£+>± n_óe~Æ #î+<Š&ƒ+ eT+º<û ¿±ú Hû{ì${ìú ¿ÃýËÎÅ£L&ƒ<ŠT. n|ŸÎ{Ë¢ kÍ+¹¿Ü¿£ ne¿±Xæ\T #ý² ÔáÅ£”Øe>± eÚH• eÚq•+ÔáýËHû mHÕ n<ŠTÒÔáyîT®q d¾“eÖ\T e#ÌsTT. ‚yÞø d¾“eÖ ‹&î¨{Ù ™|]ÐbþsTT+~. d¾“eÖ b˜Í¢|t nsTTÔû ¿Ã\T¿Ãýñ“ |Ÿ]d¾œÔáT\T m<ŠTsÁeÚÔáTH•sTT.

`VÓ²sà , VÓ²sÃsTTq¢ bÍ]ÔÃw¾¿£+ uó²¯>± eÚ+{Ë+~ ¿£<‘..?
`neÚqT. n¿£ d¾“eÖ V¾²{Ù nsTTÔû #\T bÍ]ÔÃw¾¿£+ ™|+#ûdŸTïH•sÁT. b˜Í¢|t eTTç<Š |Ÿ&Ôû n<óŠ:bÍԐ޲“¿ì yîÞø—ÔáTH•sÁT. bÍÔá ÔásÁ+ýË mú¼€sÁH, n¿ìØHû“ Ôá~ÔásÁ ™|<ŠÝ VÓ²sÃ\T, eTVŸ²újáTTýÉÕq q{¡eTDT\T @Þø¢ ÔásÁ‹& esÁTdŸ V¾²³T¢ eºÌH bÍ]ÔÃw¾¿£+ ™|+#ûysÁT ¿±<ŠT. ‚|ŸÎ{ì ÔásÁ+ýË d¾œsÁÔáÇ+ nHû~ u²>± ÔáÐZ+~.

`MT q³J$Ôá+ýË eTsÁTeýñ“ bÍçÔá\T @~.. m+<ŠTÅ£”?
`<ûXË<ó‘ÝsÁÅ£”\T ºçÔá+ýË ]¿Œ±yý² bÍçÔá #ý² ‚wŸ¼+. ¿£sÁTD sÁkÍ“• u²>± |Ÿ+&+#û ne¿±Xø+ € bÍçÔáýË \_ó+º+~. ný²¹> ço¿±ÞøVŸ²d¾ï eTVŸ²Ôá«+ ºçÔá+ýË »¿±oµ bÍçÔá Å£L&†. <ûeÚ&ƒT ýñ&ƒ“ y~+#û Üq•&ýË eÖsÁTÎ rdŸTÅ£”eºÌ uó„Å£”ï“>± eÖ¹sÌ bÍçÔá n~. bÍԐÞøuóÉÕsÁ$ d¾“eÖýË >·TsÁTeÚÅ£” çbÍDç|ŸÜwŸ¼ #ûd¾ Ü]Ð ¿£<¸ŠqT q&|¾+#û dŸ<‘È|ŸÚ&ƒT bÍçÔá Å£L&† #ý² ‚wŸ¼+. n|ŸÎ{Ë¢ ç|ŸÜ bÍçÔáÅ£” “]ÆwŸ¼yîT®q ç|ŸjîÖÈq+ eÚ+&û~.

`‚|ŸÎ{ì d¾“eÖýË¢ VŸädŸ« bÍçÔá\™|Õ MT n_óçbÍjáT+..?
`eÖ ÔásÁ+ýË VŸädŸ« bÍçÔá\T ¿£<¸ŠýË ‚$T&bþsTT eÚ+&û$. #ΰؓ VŸäeuó²y\Ôà VŸäkÍ«“• |Ÿ+&+#û ysÁT. ‚|Ÿð&ƒT &îÕý²>´à ÿ]jáT+fñwŸHŽàÔà VŸädŸ« bÍçÔá\T ¿£<¸ŠýË ný² eºÌ ‚ý² yîÞø—ÔáTH•sTT.

`‡ Ôás“¿ì MT]#ûÌ dŸÖ#áq\T?
q³T\Å£” ç|ŸÔû«¿£+>± ‚#ûÌ dŸÖ#áq\T @MT ýñeÚ. y]¿ì \_ódŸTïq• bÍçÔá\qT ysÁT bþw¾dŸTïH•sÁT. nsTTÔû ç|Ÿ<ó‘q+>± d¾ú sÁ#ásTTÔá\T , “sˆÔá\T d¾“eÖ\ýË €VŸä¢<Š¿£sÁyîT®q dŸ“•yûXæ\T ™|+#\“ , ¿£<¸ŠýË ‚$T&bþjûTý² VŸädŸ« bÍçÔá\Å£” sÁÖ|Ÿ¿£\Îq #ûjáÖ\“ ¿ÃsÁTÅ£”+³TH•..

`d¾ú sÁ+>·+ýË MT nqTuó„y\T..
J$Ôá+ yîÕÅ£”+³bÍ[. r|¾ , #û<ŠT nqTuó„y\T dŸVŸ²È+>± eÚ+&ûyû. 65 @Þø¢ d¾ú J$Ôá+ýË m+<Šsà n_óeÖq+ dŸ+bÍ~+#áTÅ£”H•. ‚+Ôá¿£+fñ >=|ŸÎ €d¾ï ‚+¹¿eTT+³T+~ #î|ŸÎ+&. ºe] XæÇdŸ esÁÅ£L q{ì+#\Hû<û H ¿Ã]¿£. ¿£ÞøqT qeTTˆÅ£”“ J$Ôá #ásÁeÖ+¿£+ýË ‚‹Ò+~|Ÿ&ƒTÔáÖ VÓ²q |Ÿ]d¾œÜýË eÚq• ¿£Þ²¿±sÁT\Å£” eTÖM €]¼dt¼ nkþw¾jûTwŸHŽ ‚ÔÃ~ó¿£+>± kÍjáT|Ÿ&ƒTÔÃ+~. ný²+{ì y]¿ì ç|Ÿuó„TÔáÇ |ŸsÁ+>± Å£L&† kÍjáT+ n+~+#*.